Algemene Voorwaarden KLEUR!

1. Toepassingsgebied

1.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij KLEUR! partij is, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 – Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld en indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst in kwestie van toepassing zijn.

1.3 – Eventuele (algemene) voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing voor zover deze door KLEUR! uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 – Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door een aanbod van de ene partij en de schriftelijke aanvaarding daarvan door de andere partij, danwel door de schriftelijke bevestiging door KLEUR! van een mondelinge overeenstemming tussen partijen.

2.2 – Alle aanbiedingen van KLEUR!, waaronder offertes, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard, komt dit te vervallen, waarna KLEUR! gerechtigd is het aanbod al dan niet in een gewijzigde vorm te herhalen.

2.3 – De overeenkomst danwel de schriftelijke bevestiging door KLEUR! wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.

3. Wederzijdse verplichtingen

3.1 – De verplichtingen van KLEUR! gaan nooit verder dan zoals door haar schriftelijk bevestigd in de overeenkomst.

3.2 – Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen na het sluiten van de overeenkomst door KLEUR! zijn slechts bindend indien en voor zover zij door KLEUR! schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 – De wederpartij zal KLEUR! steeds tijdig alle informatie ter beschikking stellen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig of noodzakelijk is en zal KLEUR! alle medewerking verlenen om de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op de juiste wijze uit te voeren.

3.4 – De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.5 – Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de wederpartij zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, dan komt de schade als gevolg daarvan voor rekening van de wederpartij en is KLEUR! gerechtigd het/de daardoor noodzakelijk geworden meerwerk/-prijs in rekening te brengen.

3.6 – De wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KLEUR!.

4. Uitvoering

4.1 – KLEUR! zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de wederpartij, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.2 – KLEUR! neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar.

5. Honorarium/tarief en betaling

5.1 – Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Het overeengekomen tarief respectievelijk honorarium is exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 – Indien (de) overeenkomst(en) is/zijn aangegaan voor een aansluitende periode van een half jaar of langer, is KLEUR! gerechtigd om het met de wederpartij overeengekomen uurtarief en/of de overeengekomen prijs eenmaal per jaar aan te passen.

5.3 – Betaling van facturen van KLEUR! dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder korting of verrekening en op een door KLEUR! nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

5.4 – Indien de wederpartij in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van KLEUR! – alle vorderingen van KLEUR! op de wederpartij dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. Bovendien heeft KLEUR! in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.

5.5 – Indien de wederpartij in verzuim is, is KLEUR! gerechtigd om zonder nadere aankondiging aan de wederpartij de wettelijke rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, alsmede buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen voor een bedrag van 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 50,-.

5.6 – De wederpartij is zonder uitzondering volledig aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten, ook indien en voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling overtreffen, die KLEUR! moet maken in verband met de invordering van de haar op grond van dit artikel toekomende bedragen, waaronder de kosten van rechtsbijstand.

5.7 – Betalingen door de wederpartij strekken achtereenvolgens in mindering op de kosten, genoemd in artikel 5.5, de kosten, genoemd in artikel 5.4 en de hoofdsom, ongeacht of de wederpartij een andere volgorde heeft aangewezen.

6. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

6.1 – Tenzij anders is overeengekomen, kunnen partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en de omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende verplichtingen zal worden uitgebreid en/of gewijzigd. Indien over de daaraan verbonden kosten geen nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft het tarief respectievelijk honorarium van artikel 5 van deze algemene voorwaarden separaat ook voor deze werkzaamheden te gelden.

6.2 – De wederpartij aanvaardt dat door een wijziging van de werkzaamheden (zoals bedoeld in het vorige lid) het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.

7. Geheimhouding en zorgvuldigheid

7.1 – Elk van de partijen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan de andere partij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen.

7.2 – Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

8. Intellectueel eigendom

8.1 – Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die KLEUR! in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen en modellen, komen toe aan KLEUR! voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.

8.2 – Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van KLEUR! is het de wederpartij niet toegestaan om de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

8.3 – De wederpartij vrijwaart KLEUR! voor aanspraken van derden ter zake van enige inbreuk op eigendomsrechten van derden.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 – De Internationale Ethische Code (IEC) biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe een bij de NOBCO aangesloten beroepscoach dient om te gaan met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

9.2 – KLEUR! is aangesloten bij de NOBCO en verklaart daarmee zich aan de IEC te houden.

9.3 – Indien de wederpartij meent dat KLEUR! niet volgens de IEC gehandeld heeft, dan is wederpartij gerechtigd dit kenbaar te maken aan KLEUR! en zal KLEUR! op zoek gaan naar een oplossing. Indien de wederpartij niet tevreden is met de oplosssing die door KLEUR! is geboden, treedt het klachtenreglement in werking en kan wederpartij een klacht indienen bij de NOBCO.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 – Op alle overeenkomsten met KLEUR! is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 – Alle geschillen welke tussen KLEUR! en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij KLEUR! ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

10.3 – Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.

11. Slotbepalingen

11.1 – KLEUR! is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

11.2 – Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.